PATEE

PATEE 2020-2023

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus osaleb “Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis aastatel 2020-2023”, mis on koostatud “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE) tegevuse raames.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja partneriteks on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

IVIA läbiviidav alategevus:

Uued töökohad ja ettevõtete konkurentsivõime kasv

Investorturunduse tegevused:

 • turunduskampaania sotsiaalmeedias
 • veebiseminar uute investeerimisvõimaluste tutvustamiseks Eestis, Ida-Virumaal
 • investorteenindus

Tegevuste läbiviimine toimub 2021/2022

Tegevust rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond

 

 

PATEE 2017-2019

Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus osaleb 2017-2019 Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis projektiga “Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal”. Tugiprogramm leidis rahastust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme tegevusest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal 2017-2019

Projekti kogumaksumus 114 557,52 eurot, millest toetus 96 228,31 eurot

Projekti eesmärk on parendada Ida-Virumaa ettevõtluskeskkonda uusi töökohti loovate uute ettevõtete toomisel maakonda

Projekti oodatavad tulemused on turundustegevuste toel kaasatud uued otseinvesteeringud mujal Eestis tegutsevate äriteeninduse ja/või allhanget pakkuvate uute ettevõtete näol, kes on loonud maakonnas uued töökohad.

Projekti tegevused on turundustegevuste läbiviimine Ida-Virumaale investeerida soovivatele peamiselt äriteeninduse ning logistika- ja tootmisvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele. oma põhitegevusega Ida-Virumaale laienevate ettevõtjate ligitõmbamiseks korraldatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna tutvustamiseks seminare, valmistatakse reklaam- ja turundusmaterjale, ettevõtjad viiakse kokku potentsiaalsete partneritega edasise koostöö arendamise ja vastastikuse kasu saamise eesmärgil.

Projekti eesmärkide täitmise efektiivsuse tõstmiseks ning edasise jätkusuutlikkuse tagamiseks viiakse IVIA meeskonnale läbi koolitusi turundusalaste kompetentside tõstmiseks.

Projekti raames valmistatud digitaalsed materjalid:

IVIA reklaambrošüür 2018 EST RU ENG

Baltic Chemical Park booklet

IVIA turundusvideo (avaldamisel)

 

PATEE 2015-2016

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2015–2016“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja partneriteks SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Tartu Ülikooli Narva kolledž ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

 1. Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine.
 2. Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse
 3. Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal
 • Välisinvestoritele suunatud turundustegevused, mis hõlmavad tutvumisvisiitide korraldamist ning kohaliku ärikeskkonna tutvustamist Venemaal, Rootsis ja Saksamaal;
 • Konsultatsioonid ja infotoetus investoritele finantseerijate leidmisel, koostöövõrgustike kujundamisel ning personaliotsingus ja värbamises;
 • Keemiavaldkonna inkubaatori teenuste pakkumine – meeskonna moodustamine, abi finantseerimisallikate leidmisel, idee esmane analüüs, intellektuaalse omandi teenus, tootearendusteenus ja teadus-ja rakendusuuringu läbiviimise teenus, osalemist inkubaatori võrgustikus, koostööpartnerite ja -projektide otsing, koolitusi, töötubasid, võrgustusmisüritusi, nõustamist, ruumide renti, koostööruumide kasutamine;
 • Ärinõustamise kompetentside kaasamine TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse inkubatsioonitegevustesse koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ning eraturult.

Sihtgrupp: välis- ja sisemaised investorid, alustavad ettevõtjad

Oodatavad tulemused: Uute ettevõtete ja töökohtade loomine Ida-Virumaal toetab maakonda rajatavate tööstusalade käivitumist ning loob võimaluse kohalikele väikeettevõtjatele tööstusalale asunud suurematele ettevõtetele teenuseid müüa. Softlanding1 inkubatsiooniteenus keskendub investeeringute kaasamise etapile, kus investeerimisotsus on juba tehtud, kuid ettevõtte töö pole veel käivitunud. Soft-landing teenus kasvatab Ida-Virumaa tööstusalade rahvusvahelist konkurentsivõimet ning on olulisel määral seotud Ida-Virumaa spetsialiseerumisega keemiatööstuse valdkonnas. Alategevuse tulemusena on kaasatud 9 investorit ning 3 uut keemiavaldkonna tootearendusega alustanud väikeettevõtet ning loodud üks sidus teenustepakett – valdkondlik- (keemia) ja ärinõustamine.

 1. Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 293 748,81 eurot.