PATEE 2015-2016

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2015–2016“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja partneriteks SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Tartu Ülikooli Narva kolledž ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

1. Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine.

2. Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse

3. Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal

  • Välisinvestoritele suunatud turundustegevused, mis hõlmavad tutvumisvisiitide korraldamist ning kohaliku ärikeskkonna tutvustamist Venemaal, Rootsis ja Saksamaal;
  • Konsultatsioonid ja infotoetus investoritele finantseerijate leidmisel, koostöövõrgustike kujundamisel ning personaliotsingus ja värbamises;
  • Keemiavaldkonna inkubaatori teenuste pakkumine – meeskonna moodustamine, abi finantseerimisallikate leidmisel, idee esmane analüüs, intellektuaalse omandi teenus, tootearendusteenus ja teadus-ja rakendusuuringu läbiviimise teenus, osalemist inkubaatori võrgustikus, koostööpartnerite ja -projektide otsing, koolitusi, töötubasid, võrgustusmisüritusi, nõustamist, ruumide renti, koostööruumide kasutamine;
  • Ärinõustamise kompetentside kaasamine TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse inkubatsioonitegevustesse koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ning eraturult.

Sihtgrupp: välis- ja sisemaised investorid, alustavad ettevõtjad

Oodatavad tulemused: Uute ettevõtete ja töökohtade loomine Ida-Virumaal toetab maakonda rajatavate tööstusalade käivitumist ning loob võimaluse kohalikele väikeettevõtjatele tööstusalale asunud suurematele ettevõtetele teenuseid müüa. Softlanding1 inkubatsiooniteenus keskendub investeeringute kaasamise etapile, kus investeerimisotsus on juba tehtud, kuid ettevõtte töö pole veel käivitunud. Soft-landing teenus kasvatab Ida-Virumaa tööstusalade rahvusvahelist konkurentsivõimet ning on olulisel määral seotud Ida-Virumaa spetsialiseerumisega keemiatööstuse valdkonnas. Alategevuse tulemusena on kaasatud 9 investorit ning 3 uut keemiavaldkonna tootearendusega alustanud väikeettevõtet ning loodud üks sidus teenustepakett – valdkondlik- (keemia) ja ärinõustamine.

4. Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 293 748,81 eurot.